RSS Etický kódex Etický kódex Etický kódex Etický kódex Etický kódex

Aktuelles Angebot unserer Immobilien-Büro kann auf dem AReality.sk Portal zu finden. Der Dienst Moja Realitka bringt AReality.sk - das größte Angebot an Immobilien in der Slowakei.

Etický kódex

 

Preambula

Etický kódex realitnej skupiny BVT je vydaný spoločnosťou BVT Estate s.r.o., so sídlom Suchá nad Parnou 250, 919 01  Suchá nad Parnou, Slovenská republika, zapísaná v OR OS Trnava, oddiel Sro, vložka č.: 3905/T, IČO: 44 751 761 (ďalej len „zakladateľ“),

Etický kódex je interným predpisom v zmysle Všeobecných obchodných podmienok realitnej  skupiny BVT.

Predmetom tohto etického kódexu je stanovenie základných pravidiel a princípov profesionálnej a etickej činnosti členov realitnej  skupiny BVT.

Etický kódex zahŕňa úpravu vzťahov medzi členmi realitnej  skupiny BVT  a vzťahy medzi týmito členmi realitnej  skupiny  a tretími osobami, s ktorými vstupujú do styku pri svojej činnosti (najmä klienti, orgány verejnej správy, poskytovatelia úverov, družstvá a spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, iné osoby vykonávajúce realitnú činnosť a iné), tak na území Slovenskej republiky, ako aj mimo neho, z dôvodu poskytovania služieb realitnej  skupiny BVT na profesionálnej úrovni.

„Člen realitnej skupiny BVT“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je držiteľ ktorejkoľvek zmluvy o obchodnom zastúpení, bez ohľadu na druh, dĺžku platnosti, územnú pôsobnosť zmluvy v rámci realitnej skupiny BVT
„maklér“ – je člen realitnej  skupiny BVT, ktorý je držiteľom maklérskej zmluvy o obchodnom zastúpení.
„manažér     “ – je člen realitnej  skupiny BVT, ktorý je držiteľom manažérskej zmluvy o obchodnom zastúpení.
 

I.
Základné princípy

1.                      Členovia realitnej  skupiny BVT konajú vždy v súlade s právnymi predpismi SR, za rešpektovania pravidiel slušného správania, etiky  a princípu primeranosti vo vzťahoch.

2.                      Členovia realitnej  skupiny BVT zachovávajú princíp profesionálneho prístupu k ostatným členom a tretím subjektom, s ktorými počas výkonu činnosti prichádzajú do styku.

3.                      Členovia realitnej  skupiny BVT vždy postupujú tak, aby záujmy klienta boli nadradené záujmom člena realitnej  skupiny v snahe o čo najväčšiu spokojnosť klienta.

4.                      Členovia realitnej  skupiny BVT si navzájom poskytujú získané skúsenosti a znalosti za účelom zaistenia najvyššej možnej kvality a profesionality poskytovaných služieb.

5.                      Členovia realitnej  skupiny BVT zvyšujú svoje odborné schopnosti a spôsobilosť, aby zlepšovali poskytovanie svojich služieb zákazníkom.

6.                      Členovia realitnej  skupiny BVT vykonávajú svoju činnosť tak, aby klientom bola poskytovaná služba najvyššej kvality.

7.                      Členovia realitnej  skupiny BVT pri poskytovaní služieb nepostupujú nečestne alebo iným neprofesionálnym spôsobom, ktorý by vzbudzoval nedôveru a bol spôsobilý ohroziť dobré meno, povesť a vážnosť realitnej  skupiny BVT.

 

II.
Vzťahy medzi členmi realitnej  skupiny BVT

 

1.                      Vzťahy medzi členmi realitnej  skupiny BVT sú založené na vzájomnom rešpekte, úcte a obchodných zvyklostiach.

2.                      Vzájomná spolupráca medzi maklérmi a manažérmi medzi sebou sa spravuje jasnými pravidlami dohodnutými medzi subjektmi zúčastnenými na tejto spolupráci. Zúčastnené strany sa zaväzujú stanoviť si tieto pravidlá pred začatím spolupráce, ak nie sú pevne stanovené internými predpismi realitnej  skupiny BVT.

3.                      Členovia realitnej  skupiny BVT nesmú akýmkoľvek spôsobom, verejne alebo súkromne, spochybňovať odbornú spôsobilosť a dobrú povesť ktorékoľvek člena realitnej  skupiny BVT.

4.                      Členovia realitnej  skupiny BVT rešpektujú vzťahy medzi iným členom realitnej  skupiny BVT  a jeho klientom a úmyselne nevstupujú bez ich súhlasu do tohto vzťahu a nenarušujú tak územnú pôsobnosť člena realitnej  skupiny BVT a princíp prideľovania obchodných prípadov.

 

III.
Vzťahy voči tretím osobám

 1.                      Voči tretím osobám jedná člen realitnej  skupiny BVT nezaujato, podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, odbornej prípravy a skúsenosti, s prihliadnutím na oprávnené záujmy klienta.

2.                      V styku s tretími osobami nesmú členovia realitnej  skupiny BVT využívať nepresné a zavádzajúce informácie, lži a polopravdy a musia sa vyhýbať podvodným praktikám voči klientom a tretím osobám.

3.                      Členovia realitnej  skupiny BVT sa zaväzujú poskytovať médiám a masovokomunikačným oznamovacím prostriedkom len objektívne a overené informácie.

4.                      Členovia realitnej  skupiny BVT nesmú tretím osobám priamo či nepriamo ponúkať ani poskytovať plnenie, ktoré by smerovalo k získaniu neoprávneného prospechu, alebo výhody, a/alebo ktoré by mohlo byť považované za úplatok, alebo inú neprimeranú výhodu.

5.                      Členovia realitnej  skupiny BVT svojim správaním a vystupovaním nesmú poškodzovať klientov a dobrú povesť zúčastnených osôb.

6.                      Členovia realitnej  skupiny BVT zachovávajú mlčanlivosť o informáciách a skutočnostiach, o  ktorých sa dozvedeli počas riešenia obchodného prípadu o klientoch alebo tretích osobách a to nie len o informáciách priamo spojených s realizáciou obchodného prípadu, ale aj iných informáciách, ktoré sa dozvedeli o dotknutých osobách.

7.                      Maklér a manažér poskytuje služby len v rámci poverenia klienta.

8.                      Maklér a manažér poskytuje služby bez zbytočného odkladu, svedomite a zodpovedne. Za poskytnutú službu je člen realitnej  skupiny BVT zodpovedný v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

9.                      Maklér alebo manažér je povinný:
a) priebežne informovať klienta o vývoji obchodného prípadu, ktorý mu bol zverený,
b) bez zbytočného odkladu upovedomiť klienta o všetkých dôležitých úkonoch a oboznámiť  ho s podstatnými písomnosťami, ktoré dostáva alebo odosiela,
c) v primeranej lehote reagovať na požiadavky klienta,
d) starostlivo nakladať s dokladmi, ktoré mu boli zverené, chrániť ich pred poškodením, stratou, odcudzením alebo zničením a urobiť všetky potrebné opatrenia na ich ochranu pred nepovolanými osobami.          

10.              Člen realitnej  skupiny BVT nie je oprávnený prijať akékoľvek plnenie od   tretej osoby na účet zakladateľa, ani na svoj vlastný účet alebo iný účet.

11.             Ak boli členovi realitnej  skupiny BVT zverené majetkové alebo nemajetkové hodnoty klienta  je člen realitnej  skupiny BVT povinný s nimi zaobchádzať starostlivo, chrániť ich pred poškodením a na požiadanie klienta ich bez zbytočného odkladu vrátiť.

. 

IV.
Riešenie sporov a sankcie

1.                      Ak sa ktorýkoľvek člen realitnej  skupiny BVT dozvie o porušení Etického kódexu, alebo správaní, ktoré je nezlučiteľné s Etickým kódexom, je povinný informovať o tom zakladateľa.

2.                      V prípade vzniku sporu alebo nedorozumení vo vzťahu ku klientom, tretím osobám alebo voči sebe navzájom, členovia realitnej  skupiny BVT sa snažia vykonať zmierlivé riešenie vzniknutej situácie. Ak je pokus o zmier neúspešný, informujú členovia realitnej  skupiny BVT o vzniknutej situácii zakladateľa, ktorý môže začať disciplinárne konanie, alebo rozhodne o inom riešení danej situácie.

3.                      Zakladateľ je najvyšší disciplinárny orgán realitnej  skupiny BVT.

4.                      Zakladateľ môže začať disciplinárne konanie voči ktorémukoľvek členovi realitnej  skupiny BVT a to z vlastného podnetu, alebo na základe podnetu iného člena realitnej  skupiny BVT alebo tretej osoby. Ak zakladateľ zistí, že podnet je nedôvodný, odmietne ho, inak zaháji disciplinárne konanie. Výsledkom disciplinárneho konania je rozhodnutie.

5.                      Rozhodnutie zakladateľa je záväzné pre všetkých členov realitnej  skupiny BVT, títo sú povinní rešpektovať a bezodkladne vykonať rozhodnutie zakladateľa.

6.                      Každé porušenie tohto Etického kódexu je vyhodnocované podľa závažnosti a miery zavinenia, resp. poškodenia dotknutých subjektov.

7.                      Zakladateľ určí sankčné opatrenie v zmysle spravodlivej nápravy a v rozsahu a spôsobom ustanoveným internými predpismi realitnej  skupiny BVT.

8.                      Členovia zodpovedajú za škodu spôsobenú zakladateľovi porušením tohto Etického kódexu (najmä za škodu spôsobenú poškodením alebo zneužitím spoločných znakov realitnej  skupiny BVT, jeho dobrého mena a povesti).


V.
Záverečné ustanovenia

1.                      Etický kódex nadobúda platnosť dňom jeho vydania a je záväzný pre všetkých členov realitnej  skupiny BVT.

2.                      Etický kódex bol vytvorený na základe skúseností členov realitnej  skupiny BVT a podnetov klientov a je neustále aktualizovaný.

3.                      Tento etický kódex a všetky jeho aktualizácie, ako aj úplné znenie, sú pre verejnosť k dispozícii na internetových stránkach www.bvtreal.sk.

 

<

 

Zisťiť možnosti financovaania

  

Najväčí prínos pre klientov minulý mesiac bol maklér:

íDaniel Dorušinec

 Maklér mesiaca

 

          
    
 Nové domy na kľúč 
                        
   

-

 

                

Povedali o nás: 

So spoločnosťou BVT Estate spolupracujeme už takmer 5 rokov. Vybral som si ich ako spoľahlivú realitnú agentúru, k čomu som dostal odporúčania od kamaráta.Oceňujem ich profesionalitu, ľudský prístup, flexibilnosť, promptnosť, ochotu pomôcť a poradiť v akýchkoľvek otázkach.Ja i moji obchodný partneri sme vždy boli spokojní, zaujali ma rôzne modelové situácie, ktoré v rámci výberu vhodnej nehnuteľnosti a hlavne jej následného financovania riešili a detailne ich vysvetlili. Dlhodobá spolupráca v oblasti nákupu a prenájmu nehnuteľností so spoločnosťou BVT Estate zásadným spôsobom prispela k objasneniu celej problematiky a k zvýšeniu mojich príjmov. Vždy so mnou jednali férovo a ich obchodná filozofia win/win  mi maximálne vyhovovala a vyhovuje dodnes. Môžem len odporúčať.

Milan H., Trnava

 Dostávam oveľa viac ako som očakával a pritom ma to stojí podstatne menej ako som počítal. Dostal som priestor na hľadanie nového bývania. Dokonale vyhoveli všetkým mojim požiadavkám.  

Vďaka širokému portfóliu nehnuteľností a vďaka tomu, že mi ponúkli viacero možností financovania som mal vo výbere veľkú slobodu. A to si veľmi cením.

A tak sa veľmi stresujúca vec, ako je výber nového domova v podstate zmenila v pohodovú zábavu a dobrodružstvo.

Žena bola uč opäť tehotná, ale oni k tejto skutočnosti pristupovali s maximálnou profesionalitou a ohľadom, vždy vyšli v ústrety našim požiadavkám.

Maklér a celý kolektív boli úplne perfektný, za čo im veľmi pekne ďakujem.

Som s BVT Estate maximálne spokojný a budem všetkým odporúčať.

 

Imrich T., Galanta 

 BVT Estate mi poskytuje z pohľadu filozofie dostatočnú slobodu v rozhodovaní a z pohľadu samotnej realizácie  široké možnosti voľby.

Vždy našli riešenie aj v zdanlivo neriešiteľných situáciách. Môžem lem odporučiť.

Skúste ich sami a uvidíte, že s ničím nemajú problém. A všetko riešia s chladnou hlavou.

Toto si veľmi cením, ale najviac to, že pri riešení môjho komplikovaného predaja sa nezľakli a nehodili flintu do žita, ale dotiahli predaj až do úspešného konca.

Veľmi pekne ďakujem celému kolektívu, a najmä konateľke p. Novákovej.

Na Slovensku je veľmi málo takýchto firiem.

 

Alena. P., Hlohovec

 

 Náš byt predali za dva týždne a súčasne hľadali pre nás  dom.

Bola to skvelo skoordinovaná akcia. Aj keď pre nás trocha hektická.

Dôležité pre nás bolo, že my sme sa mohli naplno venovať našej robote.

Veľmi dobre mi poradili v mnohých otázkach a vždy platilo, že čo povedali tak to aj bolo.

Slovo od spoľahlivého partnera je veľakrát viac, ako zmluva. Sme s týmto prístupom veľmi spokojní.

Úprimne BVT Estate odporúčame. Nesklamú Vaše očakávania.

 

Karol a Hedviga T., Trnava

BVT Estate s.r.o.

Realitná a stavebná spoločnosť

Blesovce 79

956 01  Topolčany

0949 300 448

 0909 133 838

 

novakovaja@centrum.sk

bvtreal@bvtreal.sk

Skype: bvtreal

www.byvanievtrnave.sk

www.bvtreal.sk

Web mail

Intranet

 

 

 

 

 

 

 

počítadlo.abz.cz